STT Name Tính năng Mô tả 1 system Thực hiện một chương trình bên ngoài và hiển thị đầu ra System () giống như phiên bản C của hàm trong đó nó thực thi lệnh đã cho và đưa ra kết quả. Cuộc gọi system () cũng cố gắng tự động xóa bộ đệm đầu ra của máy chủ web sau mỗi dòng đầu ra nếu PHP đang chạy như một mô-đun máy chủ. Nếu bạn cần thực thi một lệnh và có tất cả dữ liệu từ lệnh được truyền trực tiếp trở lại mà không có bất kỳ sự can thiệp nào, hãy sử dụng hàm passthru (). 2 exec Thực hiện một chương trình bên ngoài Cho phép thực hiện 1 chương trình từ bên ngoài. Dễ bị lợi dụng để thao tác chiếm quyền, thực thi các chương trình độc hại. 3 shell_exec Thực thi lệnh thông qua shell và trả về đầu ra hoàn chỉnh dưới dạng chuỗi Thực thi lệnh bằng command và trả kết quả là chuỗi. Tương tự như exce, dễ bị lợi dụng và khai thác nhầm mục đích xấu. 4 proc_close Đóng một quy trình được mở bởi Proc_open () và trả lại mã thoát của quy trình đó Proc_close () tương tự như pclose () ngoại trừ việc nó chỉ hoạt động trên các quy trình được mở bởi Proc_open (). Proc_close () chờ quá trình kết thúc và trả về mã thoát của nó. Nếu bạn có các đường ống mở cho quy trình đó, bạn nên dùng fclose() để đóng chúng trước khi gọi hàm này để tránh nghẽn – quá trình con có thể không thể thoát trong khi các đường ống đang mở. 5 proc_get_status Nhận thông tin về một quy trình được mở bởi Proc_open () Proc_get_status () tìm nạp dữ liệu về một quy trình được mở bằng cách sử dụng Proc_open (). 6 proc_nice Thay đổi mức độ ưu tiên của quy trình hiện tại Thay đổi mức độ ưu tiên của quy trình hiện tại. Điều này sẽ gây ra vấn đề leo thang tài nguyên. 7 popen Mở con trỏ tệp quá trình popen tương tự với proc_open nhưng được sử dụng ít hơn. 8 proc_terminate Đóng một tiến trình được mở bởi Proc_open Tín hiệu một quá trình (được tạo bằng cách sử dụng Proc_open ()) mà nó sẽ chấm dứt. Proc_terminate () trả về ngay lập tức và không chờ quá trình kết thúc. Proc_terminate () cho phép bạn chấm dứt quá trình và tiếp tục với các nhiệm vụ khác. Bạn có thể thăm dò quá trình (để xem nó đã dừng chưa) bằng cách sử dụng hàm Proc_get_status ().

 

Điều này dễ gây ra việc các tiến trình quan trọng đang thực hiện nhưng lại bị ngắt bởi function này. Gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng, cũng như gây ra các vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu.

9 escapeshellcmd Thoát shell metacharacters escapeshellcmd () thoát bất kỳ ký tự nào trong chuỗi có thể được sử dụng để lừa lệnh shell để thực thi các lệnh tùy ý. Hàm này nên được sử dụng để đảm bảo rằng mọi dữ liệu đến từ đầu vào của người dùng đều được thoát trước khi dữ liệu này được chuyển đến các hàm exec () hoặc system () hoặc cho toán tử backtick. Các ký tự sau được bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược: & #; `| *? ~ <> ^ () [] {} $ , X0A và xFF. ‘và “chỉ được thoát nếu chúng không được ghép nối. Trong Windows, tất cả các ký tự này cộng với% và! được thay thế bằng khoảng trắng thay thế. 10 escapeshellcmd Thoát một chuỗi được sử dụng làm đối số shell escapeshellarg () thêm các trích dẫn đơn xung quanh một chuỗi và trích dẫn / thoát khỏi mọi trích dẫn đơn hiện có cho phép bạn chuyển một chuỗi trực tiếp đến hàm shell và để nó được coi là một đối số an toàn duy nhất. Hàm này nên được sử dụng để thoát các đối số riêng lẻ sang các hàm shell đến từ đầu vào của người dùng. Các hàm shell bao gồm exec (), system () và toán tử backtick. Trên Windows, escapeshellarg () thay thế thay thế các dấu phần trăm, dấu chấm than (thay thế biến bị trì hoãn) và dấu ngoặc kép bằng dấu cách và thêm dấu ngoặc kép quanh chuỗi. 11 dl  Tải một phần mở rộng PHP khi chạy Tải phần mở rộng PHP được cung cấp bởi thư viện tham số. Sử dụng extension_loaded () để kiểm tra xem một tiện ích mở rộng đã có sẵn hay chưa. Điều này hoạt động trên cả các tiện ích mở rộng tích hợp và các tiện ích được tải động (thông qua php.ini hoặc dl ()). 12 show_source Trả về một tệp có cú pháp PHP được tô sáng. Cú pháp được tô sáng bằng cách sử dụng các thẻ HTML. In ra hoặc trả về một phiên bản được tô sáng bằng cú pháp của mã có trong tên tệp bằng cách sử dụng các màu được xác định trong công cụ tô sáng cú pháp tích hợp cho PHP. Nhiều máy chủ được cấu hình để tự động làm nổi bật các tệp có phần mở rộng phps. Ví dụ: example.phps khi xem sẽ hiển thị cú pháp tô sáng nguồn của tệp 13 ini_alter Hàm này là bí danh của: ini_set () Đặt giá trị của tùy chọn cấu hình đã cho. Tùy chọn cấu hình sẽ giữ giá trị mới này trong quá trình thực thi tập lệnh và sẽ được khôi phục ở cuối tập lệnh. 14 virtual Thực hiện một yêu cầu phụ của Apache Thực hiện một yêu cầu phụ của Apache 15 openlog Mở một kết nối đến bộ ghi hệ thống cho một chương trình Mở một kết nối đến bộ ghi hệ thống cho một chương trình 16 mail Gửi mail không cần chứng thực Gửi mail không cần chứng thực 17 symlink Tạo  symbolic link Tạo  symbolic link


Từ khóa: Vì sao phải ngăn chặn thực thi một số hàm PHP trên máy chủ Hosting? new 2021, Vì sao phải ngăn chặn thực thi một số hàm PHP trên máy chủ Hosting? new 2021, Vì sao phải ngăn chặn thực thi một số hàm PHP trên máy chủ Hosting? new 2021

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *